söndag 3 februari 2019

Våra barns vägledning

Denna lektion hör nog mer hemma på denna blogg som handlar om barn och barnuppfostran. 

En lektion fritt översatt från en audio av Mohammad Elminshawy som finns att lyssna på här. 
Allah säger i Koranen;

Rikedom och [många] söner hör till det jordiska livets glädjeämnen;” 18:46

Barn är glittret, ljuspunkten i livet, det fina, njutningen och verkligen bland den största välsignelsen en människa kan få i detta liv är barn. Och det åligger den troende att visa tacksamhet för denna välsignelse och denna tacksamhet visas genom att använda det barnet, den gåvan, för Den som gav välsignelsen till oss. Det är en gåva från Allah som vi aldrig kan visa tillräcklig tacksamhet för. Han valde oss att få denna välsignelse medan Han lät andra förbli utan denna gåva. Och bara Allah vet vem som har fått det bästa, den som inte fick barn eller den som fick. Allt i enlighet med Allahs visdom. Vad vi vet är att vi måste visa tacksamhet för denna gåva annars.

Omar ibn Abdulaziz sa, ”Verkligen Allah ger tjänaren en välsignelse om han är tacksam bevaras den åt honom annars vänds välsignelsen mot honom i form av ett straff och vånda för honom i detta liv och i nästa.”

Hur många har inte bett om barn för att sedan när de väl fått dem blir distraherade och glömt bort att visa tacksamhet för den gåvan. Se vad som händer när den försummelsen ger resultat – de önskar att barnet ska behandla dem åtminstone som en vän eller att de kunde vrida tillbaka klockan och göra om så att barnet inte talar på sådant oförskämt sätt som det gör. Eller en del gör allt för att barnet ska överhuvudtaget bara prata med dem.

Ibn Qayyim säger, ”Föräldrarna kommer att förhöras först vad gäller barnets rättigheter därefter förhörs barnet om förälderns rättigheter.”

Allah säger i Koranen; ”Och [minns att] er Herre tillkännagav [för er]: 'Om ni visar tacksamhet skall Jag ge er en större [belöning], men om ni visar otacksamhet skall Jag sannerligen ge er ett strängt straff!'”  14:7

Said ibn mosaif brukade säga, ”Åh min son, jag förlänger min recitation eller min bön på grund av dig, i hopp om att Allah ska bevara dig åt mig. Sedan läste han en ayah i surah Kahf I historien om Moses och Khidr är anledning till att skatten bevarades åt sönerna den att deras far var troende (salihan).

Och vad muren beträffar tillhörde den två faderlösa ungdomar i byn och under den låg en skatt begraven som var deras egendom. Deras far hade varit en rättrådig man och det var din Herres vilja att de, när de uppnått vuxen ålder, som en nåd från Honom skulle få gräva upp denna skatt. 18:82
Och Ibrahim som vi blivit beordrade att följa; Och tiden kom då Vi gav dig, [Muhammad, ingivelsen] att följa Abraham i hans rena, ursprungliga tro, han som inte var en sådan som ger avgudar sin dyrkan. 16;23

Vem utom den tanklöse, den lättsinnige, vänder ryggen åt Abrahams tro?  [Abraham] som Vi har utvalt och upphöjt i denna värld och som i det kommande livet helt visst har sin plats bland de rättfärdiga.  2:130

Varför? Jo för att Allah säger;

”När hans Herre sade till honom: "Underkasta dig Guds vilja!" svarade han: "Jag underkastar mig Guds, världarnas Herres vilja." Och han gav sina söner, liksom [senare] Jakob, denna maning: "Söner! Gud [själv] har valt er tro; underkasta er därför Guds vilja innan döden överraskar er." 
Ja, ni är själva vittnen till att Jakob, när han kände döden nalkas, sade till sina söner: "Vem skall ni dyrka när jag är borta?" Och de svarade: "Vi skall dyrka din och dina fäders, Abrahams, Ismaels och Isaks Gud, den Ende Guden, och vi underkastar oss Hans vilja." 2:131-133

Vad var det stod? Både Ibrahim och Jakob försäkrade/uppmanade/varnade sina barn att inte dö förutom i underkastelse till Allah – dvs. Islam som muslimer. Så tacksamhet i ett nötskal är att bevara vägledningen eller göra allt man kan för att det ska ske.

De lärda har delat in vägledning i två kategorier, vilket är viktigt att förstå så vi kan jobba för att vägleda våra barn. Den första typen är hidayatol Irshad wa dilala – vägledning vad gäller riktning, visa rätt riktning i livet, utbilda och denna typ av vägledning kan alla som känner till något om sanningen göra. Även om det de känner till är lite så kan de påvisa det. Då Allah säger;

 Men Vi har gett dig [detta budskap] som ett ljus med vilket du skall leda dem Vi vill av Våra tjänare, leda [dem] till den raka vägen,  42:52

Efter att en person visat mot den rätta vägen så kan personen som blivit visad vägen antingen acceptera eller välja att inte göra det. Allah säger;

” Och vad [stammen] Thamud beträffar gav Vi dem vägledning, men de valde att förbli blinda hellre än att vägledas, 41:17 ”

Allah säger att Han gav dem ”vägledning” men de valde att blunda för vägledningen.
Den andra typen av vägledning är hidayatul qabool wa tawfiq – vägledning av accepterande och att vara framgångsrik nog att besvara. Den här typen av vägledning finns det ingen som innehar utom Allah, inte ens Profeten Muhammad för Allah säger, 

”Du KAN inte leda dem du älskar [Muhammad] på rätt väg, men Gud leder den Han vill. Och Han vet bäst vilka de är som är villiga att låta sig vägledas.  28:56

Vi känner alla till anledningen till att denna vers kom ner – Abo Talib, som stått vid Profeten sida vid svårighet såväl som lättnad under den svåra tiden i Mecka, vägrade att acceptera Profeten som sändebud vid sin dödsbädd.  Profeten stod vid hans ena sida och uppmuntrade honom till att säga shadah så att han hade något att komma med i Abo Talibs försvar inför Allah. Medan de otrogna påminde honom om att inte acceptera erbjudandet för det innebär att vända ryggen mot AbdulMuttalibs religion.  Så Abo Talib dog på AbdulMuttalibs religion. Profeten sa att han skulle fortsätta be om förlåtelse för honom så länge han inte blev förbjuden från det…men Allah uppenbarade följande vers..

DET ANSTÅR inte Profeten och inte heller de troende att be om syndernas förlåtelse för avgudadyrkare, även om de hörde till deras nära anförvanter, sedan det klargjorts för dem att Elden är sådana [människors] arvedel.  9:113

Vid slaget av Uhud när Profeten var sårad och hans tand var sönder gjorde han dua att Allahs skulle förbanna fyra personer men det blev så att dessa människor kom till Islam. Så Abo Talib dog i kufr medan de som Profeten förbannade kom till islam och det är för att vi ska veta att Allah är Herren och en slav är alltid en slav.

Vad gäller våra barn så måste man ha båda dessa vägledningar i åtanke för att visa tacksamhet till Allah för våra barn. Vad gäller den första vägledningen, att utbilda, påvisa och visa/lära det som är rätt så att de växer upp och blir slavar till Allah. Så de inte växer upp och säger – ”Låt mig vara, jag är fri, det är ett fritt land. Jag gör vad jag vill.” Vem har sagt det? Du är inte en fri man eller kvinna. Du är en slav…det enda som är upp till dig är om du väljer att vara en rättfärdig slav genom att underkasta dig Konungarnas Konung eller vara en förrymd slav. Om du väljer att vara en förrymd slav kommer du närma dig Allah på Domedagen på ett sätt som ingen vill eller orkar med.
Det återberättades av Anas ibn Malik att Allahs Sändebud sa, 

”Den människa som levt det lyxigaste livet i denna värld som kommer få helvetet kommer att tas fram på Domedagen och doppas en gång i Elden. Sedan kommer det att sägas, ”Å son av Adam, har du någonsin sett något gott? Har du någonsin njutit?” Han kommer säga, ”Nej, vid Allah, min Herre.” Sedan kommer den person som haft det svåraste livet i denna värld av de som kommer till Paradiset. Han kommer att doppas en gång i Paradiset sedan kommer det att frågas, ”Å son av Adam, har du någonsin sett något dåligt? Har du någonsin erfarit några svårigheter?” Han kommer att säga, ”Nej, vid Allah, min Herre. Jag såg aldrig något dåligt och jag erfor aldrig några svårigheter.” Muslim (2807) 

Barnen ska lära sig förstå det för Allah säger i koranen;

TROENDE! För er egen skull och för deras som står er nära bör ni frukta den Eld som har människor och stenar till bränsle, och som mäktiga och stränga änglar [vakar över, änglar] som aldrig brister i lydnad för Gud, vad Han än befaller dem, och som utför allt som åläggs dem. 66:6

Vi kan inte stå ut med att se våra barn lida i denna värld. Om fönstret är öppet och det drar kallt på barnet skyndar vi oss dit för att täcka över med täcket. Vi kan inte utstå tanken på att förlora våra barn i en brand. Allah referera till en eld som är något helt annat än den eld vi känner till i denna värld. Vi måste förbli slavar till Allah. Ali bin Abo Talib sa angående denna ayah, ”Lär dem och disciplinera dem.”

Låt det finnas ett bibliotek i era hem i denna tid av okunnighet. Vänj dem vid att läsa i denna tid då kunskap försvinner. Så som Profeten sa till oss. Låt dem vänjas vid en mihrab i hemmet där det råder lugn och ro och inte tankarna kan vandra. Låt deras hjärtan känna samhörighet med moskén - vår tids Nohas ark. Träna dem i sunnah. Profeten sa, ”Uppmana era barn till bönen vid 7 och slå dem för den vid 10 och separera dem i sängen.”

Många människor missförstår denna hadith de tror att det är ett uttryck och sedan slag men så är det absolut inte. Uppmana dem vid sju vilket betyder att de redan ska ha sätt dig be och hört från dig vikten av bönen och blivit visad och lärd hur man gör bön och wudo. Sedan blivit testad i bönen och wudo. Och sedan fått beröm och pris vad gäller det. Och sedan förberedd så att de ser framemot den dag då de fyller sju. ”Det här är dagen då jag ska få be själv.” Då kan du uppmana dem till något som de känner till. För det är fel att beordra något som de inte känner till. Vid sju års ålder beordrar du dem till fem dagliga böner och du har blivit ålagd att göra så. Dag ut och dag in. 5000 uppmaningar senare har en rutin påbörjats och om barnet inte gör det så ska man ta det en nivå högre och bestraffa inom islams gränser. I sahih Bukhari står det att de brukade fasta och de lärde deras barn att be och om barnen grät av hunger gav de dem något att leka med av ull så att de blev distraherade från hungern. Även i Sahih Bukhari under den sista hajj kom en kvinna och bar upp sitt lilla barn och sa, ”Finns det hajj för någon som den här.” Profeten svarade, ”Ja, och du får belöningen.” Det är ett barn som blir buret i moderns armar.

Lär barnet blygsamhet så det blir ett naturligt steg att ta på slöjan. För flickan är det obligatorsikt med slöja vid puberteten men din obligation är helt annorlunda. Du måste lära flickan blyghet innan det. Med förståelse för skillnaden mellan könen. Och vad mer är så gör du det lättare för din dotter som du vill se i Paradiset. Annars kan det bli svårt om du förändrar allt över en natt. Som en del föräldrar gör, de försöker kompensera ett fel med ett annat fel, genom att tvinga. Fastän vi människor avskyr att bli tvingade till saker.

Lär dem tron innan allt detta. Lyssna på Anas bin Malik Ibn 'Abbas 'Abdullah, 'Abbas son, berättade följande: 
En dag red jag bakom profeten och han sade till mig: Unge man, jag ska ge dig ett gott råd: Var medveten om Guds närvaro och Gud ska skydda dig. Var medveten om Guds närvaro och du ska finna Honom framför dig. Om du behöver fråga något; fråga Gud. Om du söker hjälp, sök hjälp hos Gud. Du ska veta att om hela samhället 
1 gick samman för att ge dig något, skulle det ändå bara vara något som Gud redan skrivit ner för dig och om de alla samlades för att skada dig på något sätt, skulle de bara göra vad Gud redan skrivit ner. Pennan är nedlagd och pappret har torkat. 2 
(Tirmidhi)

Profeten gav honom en lektion i aqeedah ett meddelande till ummah som förmedlats via en ung pojke. 

Att jobba mot detta mål – den undervisanade vägledningen - är en livsuppgift som inte slutar förrän det sista andetaget är taget. Se på Ibrahim som Allah prövade på många sätt. I många år var han utan barn för att sedan ge upp allt genom att offra sitt barn i historien om Ismael för att sedan leva långt ifrån sitt barn ändå kom han tillbaka för att ge honom instruktioner vad gäller hans fru. Då han bad honom ”byta ut dörrkarmen” dvs. kvinnan som klagade medan han skulle behålla frun som tackade Allah. Se på Noh som in i sista stund ropade på sin son;

” När arken lyftes av vågorna, höga som berg, ropade Noa till sin son, som drog sig avsides: "Käre son! Kom ombord till oss och bli inte kvar tillsammans med förnekarna!"  [Men sonen] svarade: "Jag skall ta min tillflykt till ett berg där jag har skydd mot vattnet." [Noa] sade: "I dag finns inget skydd mot Guds beslut utom för den som Han förbarmar Sig över." Och vågorna reste sig som en mur mellan dem och [sonen] dränktes med de övriga. 11:42-43

Alla föräldrar eller som snart ska bli förälder, kom ihåg denna hadith från Haytam ma3qal ibn jasaar profeten sa, ”Det finns inte en slav som har fått ett ansvar i form av ledarskap, och de dör den dag de dör och de har svikit de som var under deras ansvar utan att Allah förbjuder Paradiset för denna person.” bukhari och Muslim

Den person som dör utan att ha tillhandahållit medel så att barnet ska förstå Allahs ord, inte lärt dem det arabiska språket och på så sätt lagt en barriär mellan barnet och Koranen måste förstå storheten av det förräderiet och synden. Den person som lämnar den ondska i huset den dag den dör som kallas TV:n. Vilket större förräderi kan du göra mot din familj? Den person som låter sina barn finna vänner för att man inte var deras vän. Eller som söker förklaringar och förståelse för att du inte förklarade för dem och de inte visste varför de tillhör den religion som de tillhör ska veta vilket förräderi detta är. Det här är den första typen av vägledning – hidayatul irshad wa dilala – hidayah genom att vägleda och visa för våra barn. Den andra typen av vägledning – att acceptera eller vägledning genom att besvara budskapet ligger endast i Allahs händer. Så fråga Allah om det. Det var precis det som Ibrahim gjorde när han och Ismail byggde Allahs hus. De bad Allah acceptera deras gärning jämför det med de få utvalda idag som ber fajr i mosken. Medan deras fruar och barn sover fram till efter soluppgången. Ibrahim var inte i moskén han byggde den första moskén och han bad att Allah skulle acceptera från honom. Sedan bad han 

Och när Abraham och Ismael lade grunden till Helgedomen [bad de:] "Herre! Tag nådigt emot vår [möda]! Du är den som hör allt, vet allt. Herre! Gör att vi underkastar oss Din vilja och gör våra efterkommande till ett samfund av [människor] som underkastar sig Din vilja. Lär oss att förrätta vår andakt och tag emot vår ånger; Du är Den som går den ångerfulle till mötes, den Barmhärtige! 
Han bad om vägledning för sina barn och nästkommande generationer. Allah säger även i Koranen:
och de som ber: "Herre! Låt våra hustrur och barn skänka oss glädje och gör oss till föredöme för de gudfruktiga!" 

Förklaringen till denna ayah finns att läsa ibland annat Bukhari den handlar om när Profeten först kom med furqan – det som separera lögn från sanning. En tid då en man blev separerad från sitt barn och ett syskon från sina syskon och en dotter från sin moder – varav den ena var på sanningen och den andra på kufr. Så det var inte möjligt att deras barn var ”qurrat ayyon” glädjen i deras ögon för hur kan ditt barn vara glädjen i livet om det tillhör eldens folk. Så vi bör be  

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ
وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا


Att vår familj och våra barn ska vara glädjen i våra liv dvs. de som undslipper elden. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar