söndag 27 april 2014

Allahs namn

Källa

Att lära barnen Allahs namn med dess betydelse är ett sätt att lära dem tawheed, på så sätt lär de känna Allah, som de ska älska och vörda. För oss som lever mitt bland de som förnekar Allah är det extra viktigt att våra barn kan försvara sig från påhopp redan vid tidig ålder.
Må Allah stärka våra barn och göra deras steg stadiga på denna deen, ameen 

Innan jag blev muslim kommer jag ihåg hur jag hörde två muslimska pojkar på ca. 10-11 år diskutera var Allah fanns. Den ene pojken sa att Allah är överallt och den andre sa att Allah är ovanför himlarna. Tyvärr var jag inte påläst nog för att ge mig in i diskussionen men tyckte det var intressant hur pojken som sa att Allah är ovanför himlarna hade argument som fick den andra att ge med sig. MashAllah!

Allah har många namn, alla namnen visar på Allahs Storhet, Perfektion och Majestät, må Han prisas och upphöjas. En del av dessa namn återberättas i Hans Bok och i Sunnah. Det finns även namn som endast Han känner till.
De namn som nämns i Quran och Sunnah är fler än hundra. Utav dessa finns nittionio namn, som om du lär dem och agerar utifrån dem, kommer du få stor belöning. I hadeethen återberättad av Abo Hurayrah sa Profeten sa;

"Allah har nittionio namn, en mindre än etthundra; den som lär sig dem träder in i Paradiset."
[al-Bukhari, al-Fath, nr. 2736] 

Att lära sig dem inkluderar;
  • Lära sig dem utantill
  • Förstå dess mening
  • Agera utifrån det; om du lär dig att Allah är al-Ahad (Den Ende, Den Odelbare) så ska du inte sätta någon vid Hans sida. Om du lär dig att Han är al-Razzaaq (Försörjaren) så ska du inte söka "provision" (proviant/tillhandahållanden) från någon annan; om du lär dig att Han är al-Raheem (Den nåderike) så tvivla inte på Hans Nåd, osv. 
  • Kalla på Allah med dessa Namn; "GUDS är fullkomlighetens sköna namn; anropa Honom alltså med dessa [namn]" [7:180] - så du kan säga "Ya Rahman arhamni" (Åh Den barmhärtige ha barmhärtighet med mig!) "Ya Ghafoor ighfirli" (Åh Den allförlåtande, förlåt mig) osv. 
Det finns fler namn än dessa och det finns olika åsikter bland lärda vilka Allahs 99 namn är som nämns i hadithen. Några andra av Allahs namn som finns i sunnah är bland annat

al-Jamil - Den Vackraste 
as-Sittir - Den som döljer [våra fel och misstag]


Källa

Allahs namn med förklaring på svenska från lyckaiislam.blogg.se

1Allah (الله)Gud, Gud allena
2Rahman (الرحمن)Den barmhärtige, Den välgörande, Den oändligt gode
3Rahim (الرحيم)Den nåderike, Den mest nåderike
4Al-Malik (الملك)Konungen, Suveränen, Den högste herren
5Al-Quddoos (القدوس)Den helige, Den allra heligaste
6As-Salam (السلام)Freden, Välsignaren, Fredens källa
7Al-Mu'min (المؤمن)Den trofaste, Garanten, Trons väktare, Den som inspirerar tro, Den absolut pålitlige
8Al-Muhaymin (المهيمن)Beskyddaren, Väktaren, Bevararen
9Al-Azeez (العزيز)Den allsmäktige
10Al-Jabbar (الجبار)Den tilldragande, Den oemotståndlige
11Al-Mutakabbir (المتكبر)Den oerhörde, Den majestätiske, Den storslagne
12Al-Khaliq (الخالق)Skaparen
13Al-Bari' (البارئ)Den rättmätige, Utvecklaren, Den som skapar ordning
14Al-Musawwir (المصور)Gestaltaren, Formaren av alla former, Den som formger skönhet
15Al-Ghaffar (الغفار)Den för evigt förlåtande
16Al-Qahhar (القهار)Segraren, Den mest bemästrande, Den oemotståndlige
17Al-Wahhab (الوهاب)Givaren av allt, Den bestående givaren
18Ar-Razzaq (الرزاق)Försörjaren, Upprätthållaren, Den för evigt förseende
19Al-Fattah (الفتاح)Den öppnande, Segergivaren, Den segrande
20`Aleem (العليم)Den allvetande
21Al-Qabid (القابض)Den sammandragande, Den mest behärskade, Den som gör allting klart
22Al-Basit (الباسط)Den utvidgande
23Al-Khafid (الخافض)Förödmjukaren
24Ar-Rafi'e (الرافع)Upphöjaren
25Al-Mu'ezz (المعز)Givaren av heder, Den som höljer i ära
26Al-Mudhell (المذل)Givaren av skam, Den som höljer i vanära
27As-Sami'e (السميع)Den allhörande
28Al-Baseer (البصير)Den allseende
29Al-Hakam (الحكم)Domaren, Medlaren
30`Adl (العدل)Den rättvise, Den fullständigt rättvise
31Al-Lateef (اللطيف)Den välvillige, Den subtile, Den skarpsinte, Den allgenomträngande, Den milt allhärskande
32Al-Khabeer (الخبير)Vetaren av allting, Den medvetne, Den allmedvetne
33Al-Halim (الحليم)Den tålmodige, Den överseende, Den fördragsamme, Den milde
34Al-Azeem (العظيم)Den store, Den magnifike, Den oändlige
35Al-Ghafoor (الغفور)Den för evigt förlåtande, Den allförlåtande, Den som ständigt förlåter
36Ash-Shakoor (الشكور)Den tacksamme, Den uppskattande
37Al-Aliyy (العلي)Den högste, Den upphöjde, Den sublime
38Al-Kabeer (الكبير)Den store
39Al-Hafeez (الحفيظ)Upprätthållaren, Bevararen
40Al-Muqeet (المقيت)Uppehållaren, Uppfödaren, Näringsgivaren, Den närande
41Al-Hasib (الحسيب)Den beräknande, Den alltillräcklige, Räkenskapsföraren
42Al-Jaleel (الجليل)Den kungligaste, Den sublime, Den mäktige, Den mest majestätiske
43Al-Kareem (الكريم)Den generöse, Den mest generöse, Den allfrikostige, Den storsinte
44Ar-Raqeeb (الرقيب)Den allseende, Den vakande, Den vaksamme
45Al-Mujeeb (المجيب)Den besvarande, Den tillgänglige, Besvararen av böner
46Al-Wasse'e (الواسع)Den allomfattande, Den väldige
47Al-Hakeem (الحكيم)Den vise
48Al-Wadood (الودود)Den kärleksfulle, Den älskande, Den mest älskvärde
49Al-Majeed (المجيد)Den lysande, Den mest ärorike
50Al-Ba'ith (الباعث)Uppväckaren, Den som väcker de döda till liv
51Ash-Sahid (الشهيد)Vittnet, Bevittnaren
52Al-Haqq (الحق)Sanningen, Den riktige, Den sanne, Verkligheten
53Al-Wakeel (الوكيل)Den förtrogne, Förvaltaren, Förmyndaren, Beskyddaren, Den ytterligt pålitlige
54Al-Qawaie (القوى)Den starke, Den starkaste, Ägaren av all styrka
55Al-Mateen (المتين)Den beslutsamme, Den faste, Den kraftfulle, Den mest ståndaktige
56Al-Walaie (الولى)Vännen som skyddar, Den försvarande vännen, Beskyddaren, Hjälparen
57Hameed (الحميد)Den lovvärde, Den mest berömlige
58Al-Muhsi (المحصى)Den beräknande, Räknaren av allting, Värdesättaren, Den som känner till allting
59Al-Mubdi' (المبدئ)Ursprunget, Skaparen, Tillverkaren, Initiativtagaren, Orsaken
60Al-Mu'eed (المعيد)Återupprättaren, Den som tar tillbaka allting
61Al-Muhyee (المحيى)Livgivaren, Givaren av liv
62Al-Mumeet (المميت)Dödsbringaren, Den som bringar död, Förstöraren, Tagaren av liv
63Al-Hei (الحي)Den levande, Den odödlige
64Al-Qeiyoom (القيوم)Den självuppehållande, Den självinrättande uppehållaren av allt, Den absolut oberoende,
65Al-Wajid (الواجد)Den finnande, Den fullkomlige, Den som aldrig misslyckas
66Al-Majid (الماجد)Den ädle, Den ärorike, Den magnifike
67Al-Ahad (الاحد)Den ende, Den odelbare
68As-Samad (الصمد)Den evige, Den självtillräcklige, Den ogenomtränglige, Den evigt bestående
69Al-Qadir (القادر)Den kunnande, Den allsmäktige, Herren över absolut fri vilja
70Al-Muqtadir (المقتدر)Den mäktige, Bestämmaren av allt, Den dominerande, Skaparen av all makt
71Al-Muqaddim (المقدم)Utgivaren, Den sändande, Den som lägger fram, Den som skapar närhet
72Al-Mu'akhir (المؤخر)Försenaren, Den som lägger bort, Den som skapar distans
73Al-Awwal (الأول)Den förste
74Al-Akhir (الأخر)Den siste
75Az-Zahir (الظاهر)Den uppenbare, Den yttre, Den manifesterade
76Al-Batin (الباطن)Den fördolde, Den inre, Den gömde
77Al-Wali (الوالي)Beskyddaren, Den regerande
78Al-Muta'ali (المتعالي)Den mest upphöjde, Den suveräne, Den transcendente
79Al-Barr (البر)All godhets källa, Den vänligaste och rättvisaste, Den som gör gott
80At-Tawwab (التواب)Den som godtar ånger, Den alltid återkommande, Den som visar vägen till ånger, Den som gör ånger lätt
81Al-Muntaqim (المنتقم)Hämnaren
82Al-'Afuww (العفو)Benådaren, Förlåtaren av synder, Utplånaren av synder
83Ar-Ra'oof (الرؤوف)Den milde, Den medlidsamme
84Malik-al-Mulk (مالك الملك)Ägaren av all suveränitet, Ägaren av absolut suveränitet, Ägaren av allt, Den som härskar för evigt
85Dhu-al-Jalal wa-al-Ikram (ذو الجلال و الإكرام)Herren över majestät och frikostighet, Ärans och godhetens herre
86Al-Muqsit (المقسط)Den rättrådige, Den rättvise, Den jämställande
87Al-Jami'e (الجامع)Den samlande, Förenaren
88Al-Ghanaie (الغنى)Den rike, Den ensamt tillräcklige, Den allrike, Den självständige, Den oändligt rike, Den totalt oberoende
89Al-Mughni (المغنى)Den berikande, Utsmyckaren, Frigöraren, Befriaren, Den som tillgängliggör
90Al-Mani'e (المانع)Den förhindrande, Försvararen, Hjälparen, Den som förhindrar det skadliga
91Ad-Darr (الضار)Den som skapar det skadliga
(Detta namn förekommer endast i hadith.)
92An-Nafi'e (النافع)Den välvillige, Den gynnsamme, Välgöraren, Skaparen av det goda
93An-Noor (النور)Ljuset
94Al-Hadi (الهادي)Vägvisaren
95Al-Badi (البديع)Den ojämförlige, Skaparen
96Al-Baqi (الباقي)Den evigt bestående, Den evigt förblivande, Den för evigt varande
97Al-Warith (الوارث)Arvtagaren, Den högste arvingen, Den som ärver allt
98Ar-Rasheed (الرشيد)Vägledaren, Den rättfärdige läraren, Den ofelbare vetaren, Den som leder på rätt väg
99As-Saboor (الصبور)

Den tålmodige, Den tidlöse    

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar